മനുഷ്യൻ   MAN
ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ഭൂമി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. 'വിശേഷ ബുദ്ധികളെ' ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതു നിമിത്തം 'സ്വകാര്യം, പൊതുകാര്യം' എന്നിവയുടെ അർത്ഥംപോലും മനുഷ്യന് അറിയാത്തതാണ് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ 'മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ-പൗരത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ധാർമ്മികഅധഃപതനങ്ങൾക്കും' മുഖ്യകാരണം

    സർവ്വം മണ്ണടി  മണ്ണടി ശരണം ദേവീ ശരണം മണ്ണടി ദേവി മാത്രം ശരണം.

Godly Notice to Governments in India & All Countries, and to All People on Earth.    
മാനുഷിക ആനന്ദങ്ങൾ Human Pleasures : ഭക്ഷണം 40 അളവ്, തൊഴിൽ 20, ദാനം 5, ഭക്തി 5,
 ദാസ്യം 5, വാത്സല്ല്യം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്കാരം 5, കാമം 25;

ദൈവ ആനന്ദങ്ങൾ : മഹാദാസ്യം 30 അളവ്  മഹാവാത്സല്ല്യം 35 അളവ് Supreme Godly Love
ദൈവീകവും മാനുഷികവുമായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുന്നു.
OM OM OM ... GODLY  REVOLUTION    ദൈവ-വിപ്ലവം ഉടൻ!  OM OM OM...
OM  Sanaathana Dharmam = Universe (Proved). OM  ShivaLingham OM
Godly Love supplies Pleasures to all Babies @ Creatures, etc       Mantras  
4 Job Divisions (Pages 200)     4 Job Divisions Brief  (Pages 72)
Scientific Purification from Godly Revolution Of Sabarimala & all Temples, Mosques, Churches On Earth.
Supreme Science proves GOD's Existence, Man to qualify for enjoying Scientific Pleasures, etc in English & Malayalam
Supreme E-Book  to be followed upon GODLY  Revolution by OM, in English & Malayalam.
Supreme Justice GOD : OM, Omkaram, Omkara Science of Justice, etc. Man can't do Justice.
Godly Advices to All People on Earth, detailing OM Sounding, in English & Malayalam languages  
Concise Supreme Science, proves GOD's Existence & Reveals Godly Revolution, Emergencies in English & Malayalam.
SUPREME DETAILS ABOUT GOD'S HUMAN EMBODIMENT ARE AVAILABLE IN THE ATTACHED BOOK DOWNLOADABLE AT FREE.
Supreme E-Book  to be followed upon GODLY  Revolution  by  OM, in English & Malayalam
Supreme Justice GOD: OM, Omkaram, Omkara Science of Justice, etc. Man can't do Justice. Annex to Supreme E-Book
Constitution, Court, Emblem, Flag, National Anthem in All Countries are Evilly.
 NO TAXES ALLOWED BY GOD as per VEDAS e.g. Panchayat Building Tax
FAMILY LIFE IS GODLY; but Less People know the Meaning of Family
Godly / Scientific Explanation for Burial of Dead Body
Confession only to GOD. MahaaDevi has Deleted Naarayanan, Ram, Krishnan for ever.

OM will soon sound for 3 continuous + 30 years everywhere in the Universe.
OM, the Supreme Sound, has been detailed in the freely downloadable Supreme E-Book as PDF, in Malayalam language.

Brief explanation of OM, BRAHMAM, etc. in English language, is given below.
OM will soon sound for 3 continuous years everywhere in the Universe.
OM is fully Scientific; OM is NOT religious; it can be well understood from the above Scientific Symbol.
BRAHMAM can be briefed as the Supreme Truth form of GOD which exists even when there is no Universe, and human beings cannot even imagine the style of such existence. BRAHMAM does not directly create the Universe in order to safeguard the (Infinite) Supreme Power & the (Infinite) Supreme Knowledge. GOD's Creation & Protection of the Universe has been briefed at the end of this Column
*. All details about GOD & the Universe are available in English & Malayalam langs in the site pages & in an attached Free Book.

BRAHMAM styles/establishes the (Infinite) Supreme Knowledge as OM which is beyond everything.
That is, when the Supreme Knowledge of GOD 'OM' is used as the Root of the Supreme Science for the Creation and
Protection of the Universe, OM would again remain as (Infinite) Supreme & beyond the Supreme Science.
Thus the expansion of OM styles as the (Infinite) Supreme Knowledge of GOD cum the Supreme Science of everything within and beyond the Universe. The scientific details of BRAHMAM, OM, Omkaaram, etc are available in the web site pages.

GOD has established Sound as the Topmost Factor of the Universe such that the Universe can be understood
as almost Dead without Sound. BRAHMAM (GOD) enters into every atom of everything in the Universe as OM = Sound Brahmam. GOD does the Creation and Protection of the Universe by OM which is the Root of the Supreme Science as well as GOD's Supreme Knowledge. It is simple logic as per Physics that a Sound will definitely be produced  when Electrons round Protons  in every atom of everything in the Universe. In fact people would start realizing upon blessing that GOD created a law (in Physics) that Sound  will be produced when one or more items act upon other item(s) or in between. The Sounds of Motors, wheels, fans, hand-clap etc are examples. It is another scientific law that the actions/reactions in between different things/elements make different sounds as we experience in life. However, in the case of the Minute Sound within the Atom, the reacting items are always the same; each Electron rounds specific Proton, resulting that the Root-Sound in all atoms of everything in the Universe will be one and the same, though Tone variations may apply to the Root Sound in accordance with the variations in the Styles of the Revolving of Electrons. The Sound within the Atom is not proved as OM until it is loudly heard. As briefed above,
the Sound within the Atom is OM ... it will be heard soon .... perhaps GOD may bless the writer to reveal
more  ... GOD knows. Since BRAHMAM is dissolved in OM, OM is Supreme, and GOD can scientifically
do the entire Creation & Protection of the Universe by staying as OM in any/every atom of the Universe.

It has been scientifically proved in the site pages how the Sound 'OM' as well as the Symbol of OM contain Brahmam. Further it has been explained how GOD creates and protects the Universe including the whole contents of the Universe with OM, the Sound Brahmam. In line with the soon Opening of Maaya and the beginning of the Divine Revolution, the present Imperfect Science about the Universe as well as the present understanding of scientists & other people like religious scholars, politicians, atheists, rationalists, etc will totally be replaced.
Sound evolved First (Christianity). What was the Sound? No mention in Christianity ! It was/is OM.
An Angel produces a Sound from a Horn to inform the Destruction of Creation Cycle (Islam).
What was the Sound? No mention in Islam ! It will be/ is OM.
OM = the Creational Sound (Hinduism). How did the Creatures know of a Sound before/during Creation?
It is true that OM was/is the Creational Sound too. But the explanations of OM in Hinduism are fully wrong.

It is another Divine establishment that the Symbols of the 3 major religions; the Christianity, the Islam, and the Hinduism emerged only as parts from the Real Symbol of OM, proving again that like GOD, OM is fully Scientific and not religious. The Divine/Scientific Symbol of OM nullifies the Symbols in Hinduism and other religions.
It proves further that the people considered and/or pretending as Scholars, Priests, Spiritual Gurus, etc
are in fact Evilly. Details are available in the site pages in the Chapter OM.

The details of Creation Cycles and TIME are available in the web site pages.
Every Creation Cycle has 2 parts, the first part with 4500 years is without the presence of GOD.
 The Second Part with 5500 years
is with the Presence of GOD; 500 years Heavenly Life on Earth + 5000 years long Samhaaram (Elevating the human beings to their next Divine Status and Destructing the Creation Cycle. 'Presence of GOD' means that All People
are fully aware of the Presence of GOD in everything, and in everywhere of the Universe (in every time).
The human beings are awarded with enough wisdom to state from their part that GOD should appear to people only in accordance with the Supreme Science of Justice.
Thus the Presence of GOD is to be termed also as Opening of Maaya. To establish the Presence of GOD / Open Maaya,
 the Supreme Mother of the Universe laughs for 3 continuous years.
GOD's Supreme Laugh sounds OM.
GOD†will soon bless all people in the Universe including the Deaf, to hear the Supreme Laugh OM.

The wise, the ignorant, etc who believe that even GOD cannot solve the problems created and worsened by
the people on Earth will wonder when GOD, the Supreme Power, solve all problems by a Supreme Laugh.
On hearing the Supremely Melodious OM, the Good people, particularly the farmers will be very happy.
OM will be Supremely Melodious to the Wrong people too, namely the religionists, the political leaders,
the rich and other wicked; but they all will frighten and immediately repent for their errors, and
correct themselves as per the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram). Finally, all
people on Earth will gradually be happy when all themselves succeed in changing Earth
 into Heaven, by adhering to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram).

The Sounding of OM also marks the DIVINE REVOLUTION :-
When we consider the general problems on earth, we find : (1) The people who pray lifelong don't get (mostly) a chance
 to see their Creator. What kind of God it is! Can't the Omnipotent GOD avail Scientific figure ? Believe in God... Believe in God... ! Is it enough? It is meaningless or most grieving if the Creature cannot see the Creator ever. (The Scientific Configuration of GOD is explained in the Website). (2)  The status of Virtues are very poor in all countries on earth. Severe Violation of Moralities with regard to Sex, Liquors, Patent Laws / Authorities, Nationalism, etc are endangering the Science of Duties & Virtues bringing out TERRORISM in all fields of Life.
What are the solutions ? (3) The Religions are getting strong and beliefs in GOD are falling down resulting TERRORISM in all countries. Religious fights & caste fights are also increasing. What are the solutions ?  (4) Man /Woman is becoming more & more selfish. He/She cares mostly his/her own happiness. Relations between man & man, man & woman, as well as woman & woman, parents & children, etc are worsening. What are the solutions ? (5) In every country, the common people are losing their freedom by the bundles of laws newly created / brought in by the political rulers. People cared less to find the Perfect Science of Duties & Virtues established by GOD for all people in the Universe : the religionists avoided GOD and went behind religious-gods and religious rites mostly for easy food & fame; instead of finding & establishing the Science of Duties & Virtues as the Constitution for all Countries, the political men made Different Constitutions for each country which differ one from another. (6) The Divine Economic System is detailed in a Book attached to this Web site wherein the Perfect Divine Economic System applies No Taxes to People; but the Human Economic Systems followed by Political Parties/Leaders impose Taxes and Taxes for Taxes, etc at their will and wish; and the people live like prisoners ! Their Freedom (awarded from/by GOD) or Birth-Rights are disregarded by the Political & Religious Leaderships .................... that too trigger TERRORISM !
The questions & problems mentioned above and the like will only be solved by the Divine Revolution. Donít think that GOD would
(go and) settle all those problems. All the matters worsened by man have to be settled or corrected by man. Once Maaya is opened, on learning the Supreme Science of Justice handled by GOD self-obligation for corrections will be created in every man/woman. No doubts.
The wise man should realize the fact that all the branches of Science are nearly saturated. This saturation can be seen in every field of life, namely the different jobs, literacy, education, entertainments, arts, sports, games, literary matters, news media, the computer, radio, television, telephone, machineries, flights, ships, Economic Systems, Political Systems, etc. etc. The Population on Earth (as decided by GOD) has become so large that the Earth is almost filled up. The life enjoyments possible in one life span have nearly completed.
The Divine Revolution starts in the above situation, Not at the beginning of the Creation with One Man & One Woman!
OM should sound in the above situation, Not at the beginning of the Creation with One Man & One Woma
n!
Be informed that all men originated in this Creation Cycle are presently living with new bodies. The next Evolution or Aathmeeya Sakshathkaram would start only after the Opening of Maya. GOD let all people know of their Evolutions fully clear. No doubts remain in the Supreme Science with regard to Birth, Life, Death, Final Evolution, etc. Details about the next Evolution are given in this page later.

The Samharam (Destruction) Events are too Serious; but No need to worry.
GOD is present to soothe, help, punish, love & settle everything of every individual (child).

During Samharam, the Scientific Achievements reaching their Saturation soon, will start functioning in the Reverse Order to complete the
 2nd Part of the Creation Cycle in another 5000 years. The Course of such Physical Events in
Samharam are briefed in the Web site.

GOD  Laughs as OM. That is, GOD's Supreme Laugh sounds 'OM'.
GOD†will soon bless all people in the Universe including the Deaf, to hear the Supreme Laugh OM.
The wise, the ignorant, etc who believe that even GOD cannot solve the problems created and worsened by
the people on Earth will wonder when GOD, the Supreme Power, solve all problems by a Supreme Laugh.
On hearing the Supremely Melodious OM, the Good people, particularly the farmers will be very happy.
OM will be Supremely Melodious to the Wrong people too, namely the religionists, the political leaders,
the rich and other wicked; but they all will frighten and immediately repent for their errors, and
correct themselves as per the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram). Finally, all
people on Earth will gradually be happy when all themselves succeed in changing Earth
 into Heaven, by adhering to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram).
The SUPREME SCIENCE of the Universe are divided into 3 branches / Vedas :
The Blessed People would understand that GOD utilizes only a minute portion of GOD's  (Infinite) Supreme Knowledge & (Infinite) Supreme Power in order to create and protect the Universe whereas GOD/BRAHMAM would remain still Infinite/ Supreme
 even after Creating and Protecting an Infinite Universe. The minute portion of GOD's Supreme Knowledge
utilized for Creating & Protecting the Universe is termed as the Supreme Science of the Universe.
The Supreme Science consists of 3 Branches and are called Vedas. The Real 3 Vedas are the Physical Science (Bhouthika Shaasthram), the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram), and the Spiritual Science (Aathmeeya Shaasthram). In the 1st MahaaKaala Chakram consisting 1000 Crores of Years,  Magical Science (Manthra Shaasthram) was kept like a 4th & Forbidden Vedam as the Supreme Universe is being created out of Maaya.

GOD has dissolved all those 3 Vedas in the Elements and Bodies of the Creatures of the Universe.
GOD does the (Perfect) Supreme Justice in all extremely difficult matters : for example (1) Beauty, Color, Health, Age, Height,
Weight, Nationality, etc, of Human beings wherein Human Rule cannot bring Equality; (2) where Human Rule fails
by way of Imperfection in the Systems, bribes,  ill-affection, etc. So far as Social Systems like Communism,
Capitalism, Religions etc can never bring Equality among people with respect to Beauty, Color, Health,
Age, etc, such Systems are Imperfect as is experienced everywhere on Earth. (3) Etc. Etc. Etc.

As mentioned above, the Complete, Perfect, and Scientific Systems are available in the Elements of the Universe.
It is the Divine establishment as per the Supreme Science of the Universe that Man should live according to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram) in order that all people (all children of GOD) get Equal Justice / Equal Pleasures. From the website pages detailing the Supreme Science of Justice known as the Omkaara Science of Justice, it can be understood that GOD = the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe = the Supreme Justice serves Equal Justice / Equal Pleasures to all Creatures in the Universe. 
GOD has created Minus Powers also in the Elements of the Universe to beautify, control and maintain all matters of the Universe scientifically. For example, (1) if the human-dung smells like sandalwood oil, people may rub it on their forehead;
(2) if the human-dung smells & tastes like Biriyani meals, people would start eating it; (3) the difference
 in the sizes and life styles of Elephant, Lion, Cow, Crow, Ant, Bee, etc teach each creature
how they should mingle with others, (4) if there is no pain in delivery, womanhood and
 life would become unpleasant and evilly. Besides beautifying the Universe, those
 Minus Powers in the Elements of the Universe would Create, spread and or increase TERRORISM thru Untrue People in proportion with manís distance from adhering to Truth (Science). It has been detailed in the site pages how the different religious priests, religious scholars, political leaders, etc constitute more than 90% of the Untrue People.  That is, Unscientific human acts being carried out in many countries,
especially the Religions and the Politics as well as the people representing them, are the Root Causes for Terrorism and other Evils.
Man can act upon the Universe only as per the Scientific Laws established in the Elements of the Universe.
For example, (1) the scientific laws within gold gives it with the Color, (2) the scientific laws within gold allows
people to make ornaments, etc out of gold, (3) the scientific laws within water provides man with vapour,
 ice, and other  infinite uses. GOD has dissolved the 2nd Veda, the Science of Duties & Virtues
 consisting its sub-branches Moral Science, Economic System, Political Science, Science of
Justice also in the Elements of the Universe. It can be well understood
from the Qualities of Oxygen, Hydrogen, Water, Gold, etc.

Since all Religions, Prophets, Political leadership, Present Structure of Science, etc are partially done researches, their
Untrue Claims initiate(d) the Minus Powers in the Elements of the Universe to bring out TERRORISM as has been experienced in
all countries on earth. GOD has dissolved the Supreme Science of the Universe in the Elements and Creatures of the Universe. GOD
reveals all lessons of the Supreme Science in accordance with Time. Since all people are Children of GOD, they all receive Equal Justice from GOD, the Supreme Justice of the Universe. Like the lessons/laws in Physical Science (Physics, Chemistry, Astronomy, Mathematics,  Medical Science,  .... etc), GOD reveals the lessons in the 2nd Vedam, the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram) and the 3rd Vedam, the Spiritual Science (Aathmeeya Shaasthram) also gradually and in accordance with Time and the Qualifications of the Person / Scientist.  GOD, the Supreme Justice always does Justice by not appointing any Prophets, Gurus, etc.  All people enjoy all rights to approach GOD direct. They don't need  middle men /priests to contact GOD who is their Supreme Father cum Supreme Mother.
Those who approach people who act as Gurus, Priests, Right Leaders, etc would have to carry the ignorance of those gurus, etc
as is experienced everywhere on earth. Special mention has to be made about the people who act as little & super gods etc
as they are heaping up sins by both hands by misleading the common people / ignorant, etc (even in the 21st century !).
GOD doest not earn anything from Peoples' worship, hence GOD does not want Worship. Should people worship?
GOD blesses each child (creature) directly with the Supreme Science of the Universe at the Right Time; it would
soon start, just after the Opening of Maaya, and it is done in a day called SivaRathri as per Hinduism and
Lailathul Kadhiri as per Islam; hence People need not run behind those people acting as Gurus, little &
 super human gods, etc. GOD blesses each man to receive the Complete & Perfect Supreme Science
 of the Universe scientifically, by way of activating the Neurons in his Brain by 100% which are
presently operative only by less than 5%. GOD blesses each man to worship GOD only
on that particular birth when he receives the Supreme Science directly from GOD
and weep at knowing the Supremacy & Parental Love of GOD, who is his
Supreme Father cum Supreme Mother and the Creator cum Protector.
That is, GOD allows people to worship in one out of their 100 births,
for their own satisfaction to express gratitude & happiness, when
they learn from GOD what is GOD. Glory only to GOD.

Details about the Scientific Worship & Prayers are available in site pages.
With regard to Divine/Scientific Prayers, people shall recognize that every creature has been created
individually and not as a group with differences in Beauty, Color, Health, Age, Height, Weight, Nationality,
Job taste, Hobby taste, Wisdom, etc, leading to quite different problems, feelings, and requirements. The Prayers
of each individual thus becomes different from that of one another. GOD blesses each individual to have the Complete
Freedom to pray for their individual requirements as per their thoughts at their time; or pray not. Many religions and people
who act as religious scholars cut off the Freedom given to Creatures by their Creator & bind them in contractual & group prayers
with stipulated timings. Those priests & scholars curtailing the GOD given freedom to creatures are defying GOD and earning sins. The people involved in spiritual matters were / are obliged to continue research in theology instead of carrying and spreading religious wastes. Since One Straight Line only can be drawn to join 2 points, they were supposed to understand that the True Science joining the Creatures and their Creator  will also be ONE  and that the many religions on earth are like the Curved lines joining 2 points which can be drawn in infinite number. It is simple logic that if one religion is 100% perfect, all other religions cannot be 100% perfect. All Religions on earth are like Curved Lines with the pity that they could not even join the 2 points, the Creatures & the Creator. They failed to realize that GOD do not conceal the Supreme Science of the Universe; instead reveals every law in the Universe at the Right Time set by GOD. Further, GOD blesses each individual with the Supreme Science as explained in the above paragraph. The differences in religions with regard to prayers, worship, rites, customs, etc, should have been matters of research since they all pertain to One GOD. The priests, scholars, etc were/ are busy in finding and promoting new rites, customs, prayers, etc in order that they find new pleasures at the expenses of the common people.
Those acting as scholars etc shall think a while that when children born to them; the human babies were knowing almost nothing, the grown up people fed and cared the babies; the grown up did it as part of their responsibility based on love and was not doing against any prayers from those ignorant babies. The grown up shall further recollect that  GOD do not answer / reply to their prayers instead just listen (?) all prayers and award anything and/or everything to all people notwithstanding whether they pray or not and whether they belong to any religion, atheism, etc;  but in accordance with their Thoughts, Speeches, and Actions. That is, GOD applies the Supreme Science of Justice @ the Omkaara Science of Justice in accordance with the Individual Actions and the follow up of the Science of Duties & Virtues. That is, people may or may not do Prayers; Prayers are mostly irrelevant but Individuals could clean their Thoughts, Speeches & Actions.
It is the Power of the Infinite GOD (Brahmam) to enter into a Single Atom or Creature or Idol and do the Creation & Protection of  the Universe. If any religious-GOD is incapable to enter into an Atom or Idol and do the Creation & Protection of  the Universe, it is time that those who believe in such religion recognize their hero / god as poor/powerless, and leave the religion.  It is scientifically proved in the web site that MahaaLingham can be used as a Divine Symbol for 'Prayers' in Worship Centres; at the same time, People should  not make Idols to represent GOD, as well as as not to worship Idols; the Single GOD alone should be worshipped if GOD comes out of the Idol and allows people to worship (GOD allows each person only in one out of the 100 births, after blessing with the Supreme Science). It is foolish & evilly to consider / treat a Symbol / Idol  for Prayers as GOD. All symbols are with definite purposes and they should be treated only with their limits. That is, People should  not waste flowers, milk, energy, time, etc by pouring them on idols. Pour flowers, etc if GOD comes out of the idol, etc and allows. Be informed that GOD created flowers, milk, gold, etc for the use and happiness of GOD's children in the Universe. It is big sin to waste them in the name of GOD or anything ! Don't waste candles, oil and other lamps etc also in the name of GOD. GOD is the Creator & Protector of the Universe, people in dark need light; not GOD. Beware that those who do bribes to GOD
by way of offerings in the worship centres will receive punishments sooner or later. All Rites and Customs practised presently as part of all religions in & outside of all worship centres are Wrong. Indeed GOD pardons many of GOD's ignorant children until Opening of Maaya.

Atheists & Rationalists : Atheists need not worry for others because neither the Definitions of Good and Bad, nor the Existence of
any  Society, earth, etc matter them. Why and/or how should an atheist set up ideology ? He/She need to care only his/her pleasure in whatever  ways possible. For example, (1) one may even kill others including those beloved (parents, brothers, sisters, wife/ husband, children, friends, neighbors, etc.), and/or seize or rob their wealth, etc. (2) with regard to sexual pleasures, he/she may subdue even his mother / father, sister / brother, friend, neighbor or any female/male by muscle power and/or tricks because nothing is bad / good for an atheist. Justifications for actions are not possible as per Atheism and are unnecessary. It is true that several atheists did many good things for the society, but they have no idealistic justification. They did what pleased them. When they differentiate actions as Good, Bad, etc, unknowingly Atheists are developing into Rationalists.
Rationalism is Divine. Atheists believe or don't believe in GOD don't matter; they
are all GOD's children. Since GOD is not religious but Scientific, their understanding of GOD in and thru religions brought them failure.
Remember, the scientific law invented yesterday, today, and (tomorrow) were/ are dissolved in the Elements of the Universe millions of years before too; and in fact GOD reveals them in accordance with the Need and Time (set by GOD). GOD knows even the Thoughts
of all Creatures in Scientific means. Details of everything briefed above & Scientific/Divine Solutions to all Problems in the Universe plus their Scientific/ GODLY Implementation are also available in the web pages & in the Malayalam Book downloadable at FREE of cost.

GOD = Brahmam =Supreme Power = Allah (Supreme Boss) = Supreme Justice = Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe
=  MahaaDevan = MahaaDevi opens Maaya soon with the Supreme Laugh for 3 to 33 years, and the DIVINE REVOLUTION begins then.
It would end Terrorism, all Religions, all Political Parties, all Evils and all Wrongs. It would also eliminate the Evilly professions like different Religious Priests and other people who act as middle men between Creatures and GOD.
It is a big sin that the Priests also ignored the Divine words thru Cryst that there should not be any middle
men / women in between Creatures and GOD who is their Supreme Father cum Supreme Mother.
Don't those priests find it silly and evilly to place middle men between Parents & Children ?
All People do live as per the Science of Duties & Virtues, and enjoy life.
Heaven will be created on Earth soon.

*   BRAHMAM : Briefing the Creation & Protection of the Universe :
BRAHMAM is a State of Knowledge, Power, etc. beyond the Universe, Science, and Definitions; BRAHMAM
can be said as the ultimate position of Knowledge and/or Power, about which Man cannot think, cannot speak and cannot understand... Since distinguished men alone should learn more about BRAHMAM, it is not detailed here; it is available in a zip file
 'omsathyam.zip'; the word distinguished is used in the sense that people who respect the Supreme Science & consider and do
Cleanliness next to Godliness.
While receiving the Knowledge on BRAHMAM, the Writer worshipped GOD, lying on the
ground, and wrote apology on the soil several times with his nose. Further, the Writer would like to advise those people
who are using suffixes & prefixes to their names with connections to
BRAHMAM, namely BrahmaSri, Brahmavidvan,
BrahmaGuru, BrahmaKumari, etc shall immediately cut off such usage and beg to GOD for apology for their
 already committed (serious) mistake. Realizing the Supreme greatness of the word
BRAHMAM, people
must be very careful in using the word Brahmam. There is a wrong belief in Hinduism that after death,
the Soul will merge with
BRAHMAM. It is incorrect. It merges with ParaBrahmam/Universe. 

As said above, BRAHMAM can be briefed as the Supreme Truth form of GOD which exists even when there is no Universe,
and human beings cannot even imagine the style of such existence. BRAHMAM does not directly create the Universe in order to
safeguard the (Infinite) Supreme Power and the (Infinite) Supreme Knowledge proving that GOD @ BRAHMAM exists even if there is
no Universe. BRAHMAM
creates 2 parts, supply them with Supreme Powers, and they do the Creation and Protection of the Universe.
BRAHMAM  considers those 2 parts only as BRAHMAM's babies.  BRAHMAM  blesses one baby as Boss and the other as Servant, whereas BRAHMAM later dissolves totally in the First Part (Baby), developing the First Part as the Single GOD, and the other as GOD's Single Servant. The Single GOD (First Part) creates and protects the Universe including Creatures, associating the Second Part as GOD's Single Servant, Supreme Servant, GOD's Single Representative, Family-Partner, Vehicle, etc  in accordance with the requirements of the Universe. As from the Creation and Protection of the Universe, those 2 parts avail different creature bodies as well as Human Bodies as decided by the First Part. Details are available in the Zip files downloadable from this site at Free of cost. Though BRAHMAM directly do not do the Creation and Protection of the Universe, BRAHMAM is the Supreme Power cum Supreme Knowledge behind the Universe.
Why did BRAHMAM create 2 parts ? Before the Creation of the Universe, BRAHMAM created 2 parts as a Divine pattern for the envisaged Creatures & Universe. BRAHMAM created 2 parts, but enter only in One Part  because there is only One GOD
and the Truth alone should be established at all times. There are also other GODLY requirements : BRAHMAM created
the 2nd Part as an Extra-ordinary portion of GOD in order that the Supreme Power GOD should not have to depend
upon the Creatures for Resurrection of the True Vedas, Representative, Vehicle, etc. It will be unscientific and
jeopardy if GOD depend upon Creatures who can do everything only with the Power awarded by GOD.
BRAHMAM and/or the First Part of GOD blesses GOD's own 2nd Part with the Super/Supreme
Knowledge & Powers to associate in the Creation & Protection of the Universe including
 Creatures as per the Supreme Science established for the Universe. Glory only to GOD.
The above '2 parts pattern' has been established in every atom of everything
in the Universe in the form of Electrons & Protons. Glory only to GOD.

Fish - Plant - Bird - Animal - Human is the 5-figured Creature Cycle and it is well explained in the site pages.
Born is to live, and Life is to enjoy the infinite number of Pleasures available in the Universe. All Creatures live to enjoy the Pleasures. Their Supreme Father cum Creator, GOD, has created them to enjoy the Pleasures. GOD has blessed each Creature with a Superb Body
to enjoy the Pleasures. GOD applies the Omkaara Science of Justice @ the Supreme Science of Justice providing rebirths
to Creatures to ensure that all Children of GOD (Creatures) receive Equal Pleasures. GOD does the Supreme Justice
 in all extremely difficult matters namely Beauty, Color, Health, Age, Height, Weight, Nationality, etc,
by rebirths as proved scientifically in the web pages. It is to be understood that GOD serves
Equal Pleasures thru Rebirths and the Creatures experience/enjoy Pleasures with Body.
That is, every time, the Body is important, and not the Soul within the Body.
GOD blesses Justice to the Souls of all Creatures thru their Bodies.
The religious teachings 'Soul is important'  is totally Wrong & those people
acting as scholars, etc are saving Sins for defying the Reincarnation
Theory which is a vital part of the Omkaara Science of Justice.
The Promoters of most Religions save sins because they all
projected the so vast Universe with the Supreme Science
as Unreal. GOD has created everything in the Universe
as Real & Truths. The different Pleasures enjoyed by
everybody on yesterday and today are Truths. Birth,
Life, Death, Cremation, etc are all Truths. Nothing
is Unreal. Those religious fools claimed as scholars,
knowingly and/or unknowingly tried to conceal Truths and
argued to convert False into Truths. GOD has hidden/merged the Soul into the Body
because basically it is unimportant to human beings; they only need to live by the Science of Duties & Virtues.
GOD has been creating and protecting the Body and the Universe with the splendid Supreme Science; and GOD
the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe cum Supreme Justice (GOD) apply the Supreme Justice
on Creatures with LOVE  through the BODY. It should not have been misinterpreted. Those religious fools who considered
 Body & the Universe as Unreal and stood for Souls should have talked and spread their nonsense after leaving the Body (if possible) !
They should have used the photos of Souls in their Passports, Identity Cards, Licence etc instead of using the Photos of Face/Body.
Many past religious founders and gurus are being punished in many births already for such serious errors/sins. All such past gurus (!)
live on earth today, and many later gurus (!) project the nonsense of the past gurus (!). The details of a few past gurus (!) are
available in the site pages. Those imperfect gurus mocked at the Supremely Created & Protected Body and the Universe.
GOD has created human beings on earth; and the religious-cracks developed them as religious creatures.
Now there are No human beings on Earth ! Not only that, people who consider themselves as believers in GOD
do not know that they are in fact not.  That is, there are No 'GOD-Believers' on earth, there are only
people who believe in 'religious-gods'. 
GOD's established 'Minus Powers in the Elements of the
Universe' act against all Nonsense, and TERRORISM break out in all fields of life. TERRORISM
will continue until the religious creatures, political creatures, etc will be converted into human
beings, and they all live by the Science of Duties & Virtues (DharmaShaasthram).
The religious creatures, political creatures, scientists, scholars, etc failed
even to diagnose the Terrorism. How will they end Terrorism then ?
OM will soon sound for 3 continuous years everywhere in the Universe.

OM may sound totally for 33 years & details will be given later, if GOD wills.
Ref: www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf
GOD†will soon bless all people in the Universe including the Deaf, to hear the Supreme Laugh OM.
GOD, the Supreme Power, will solve all problems on earth by the Supreme Laugh OM.

GOD has established the Pleasures in the Elements of the Universe with a value of 100. The Total Pleasure from all Foods on Earth is with a value of 40, while the most delicious meal will serve a maximum of 5 value only  at a time. GOD has divided all Jobs on Earth into 4 :
Cleanliness, Necessity, Requirement, and Hobby, whereas each are supplied with Pleasure Values of 5 in order that People get
Pleasures when they do Jobs. Details of various Pleasures in the Universe with their Values are available in the web pages.
GOD has established the topmost pleasure in the Creatures as Sexual Pleasure with a value of 25,
wherein all the Creatures forget everything during the Intercourse including Self, GOD, children, parents, etc except their Partner.
GOD blesses each Child (Creature) to Divinity when it completes experiencing the infinite number of pleasures available in the Universe
thru the
Fish - Plant - Bird - Animal - Human is the 5-figured Creature Cycle. It is to be noted that the Creature attains Divinity by
enjoying all Pleasures in the Universe with their Body, and that the Body is important, and not the Soul within the Body.
Divinity is the status of Star wherein all Creatures receive their Final Body with Equal status and Complete Freedom,
and there they live by enjoying the infinite number of pleasures experienced / enjoyed on earth, that is, they are all
like GOD with Complete Freedom & Power in the matter of choosing & enjoying pleasures. For e.g., they
can experience the Pleasure of various mango juices, orange, sexual intercourse etc one after the other,
for time set by them, namely for many days, weeks, months, years, etc. Creature becomes Star,
hence STAR received positions in human life as religious/political /national symbols, etc.
It is a fact that though the infinite number of stars are like Sun they appear to be of
no use to Creatures; Why do GOD show Stars to Creatures ? GOD's Actions
are always Perfect: it is to inform people of their Next (Divine) Star Status.

GOD also enjoys Pleasure in the Creation & Protection of the Universe. Details are available in the web pages.
In the case of GOD, the Creator cum Protector of the Universe, wherein GOD is Single, but is split extraordinarily into 2 as detailed scientifically in the web pages, GOD has set the Topmost pleasure of GOD as Parental Love to all Creatures,
with a value of 35. GOD has also set the topmost pleasure of GOD's Second Part (ParamaSivan) as doing all
kinds of Servant-jobs to the First Part  (Single GOD) with a value of 30,  establishing the fact that
Pleasures of GOD & GOD's Single Servant are totally different to that of Creatures.
However, the family-partner relationship establish those 2 parts of GOD
as the Divine Mother & Divine Father of all Creatures including the Human beings
so that All Creatures are also styled to live in a Family pattern with Children born to them.
Repeat : since there is only One GOD, the First part alone is GOD = MahaaDevan cum MahaaDevi
= the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe; and the Second part is GOD's Single cum Supreme Servant.

The First Part @ the Single GOD can also be called as BRAHMAM. GOD has established 'MahaaShakthi' =Supreme Power
as the Scientific Name for GOD.  GOD is the Supreme Soul  @ Allah (Boss)  @ Supreme Justice  @ BhadraKaali  @ MahaaDevan @ MahaaDevi  @ the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe, etc.  Though the First Part @ GOD is neither Man nor Woman, when GOD avails a human figure, in line with GOD's own Supreme Science for the Universe, GOD is obliged to appear as a  Woman who gave birth to the Entire Universe.  Thus GOD becomes MahaaDevi, not MahaaDevan; and it is
 a fact that GOD can avail any form as per the Supreme Science of the Universe as BRAHMAM is beyond the Universe. In fact,
GOD chooses the Supreme form as 'MahaaDevi', as the Supreme Mother of all Creatures in the Universe in order to love her
Children and that all Children /People in the Universe will approach her as their Supreme Mother without fears. GOD being
the Supreme Justice too, if avails a Male/Man figure, people will definitely fear of GOD, and GOD do not like / allow it,
  hence appear only as their Supreme Mother, then love and suck her children.  GOD, the Supreme Mother never do
direct punishments; and if matters necessitate, she does it thru her Supreme Servant ParamaSivan which resembles
the Human father in a family everywhere on earth, punishing their children while mother mostly not. The Hinduism
 spreads a wrong belief by considering the Second part ParamaSivan as MahaaDevan. There is only One GOD,
hence MahaaDevi owns the name MahaaDevan. At the same time, MahaaDevi blesses the Supreme Servant
(MahaaDaasan @ ParamaSivan) to become MahaaDevan for a Night in every 50 years which is called
MahaaSivaRaathri whereas MahaaDevi becomes MahaaDaasi (Supreme Servant) of ParamaSivan;
and after the Night, ParamaSivan begs &
BRAHMAM  blesses him to become MahaaDaasan.
GOD has styled the words Devi and Devan to use for those 2 parts of GOD, the Creator.
However, many people including the Angels in past Creation Cycles misused the Divine
names. GOD withdraws all Angels as from the present Supreme Creation Cycle. The
scientific details of the Creation and Protection of Angels are available in the site.
The web pages explain how GOD can scientifically born to human parents &
BRAHMAM enter into such baby/lady at the Right Time decided by GOD.

BhadraKaali is the Supreme name of GOD as per the Supreme Science of the Universe.
'Bhadra' means 'that which is able to do anything and creates & protects' everything including the Universe.
'Kaali' is the feminine gender of  'Kaala' which means 'Bull', thus Kaali means Cow. 'Kaali' also means 'Woman'.
'BhadraKaali' thus means 'the Divine Cow' as well as the 'Divine Woman' who creates and protects everything in the Universe.
GOD has established COW as a peculiar creature/mother which gives milk to all human beings from babies to the aged,
when human-mothers give (and can give) milk only to their babies for a very little time, say 1, 2 or 3 years.
COW's innocent living & the infinite usages of Cow-Milk, Dung etc add the Divinity of Cow.
A goddess in Hinduism with many hands carrying weapons and cut head is considered
wrongly as BhadraKaali; it is Samhaara Devi formed from MahaaDevi to eliminate
an Angel named Durga who pretended as Devi and tried to become God
in many Creation Cycles; Durga was eliminated a few years before,
and the scientific details are available in the web pages.

Man  has to take one-birth as Cow or Ox; rarely 2 births.
Mostly it is the Final Birth, i.e. the 99th and/or 100th  birth. However GOD do not fix it to respect the 4 Vedas.
Hence Cow & Ox are Super stages of Human beings. Details are available in a separate page 'Cow'  in the Zip file.
The above situation makes Man fear sufficiently as to refrain from unnecessarily  killing and/or torturing other creatures. 
It can be understood from the separate page detailing 'Scientific Worship', that  the situation progresses and people may thirst for both Cow & Ox births to be awarded as their 99th & 100th births respectively. The Free Will as per Protective Fate tends a few people very rarely to avail a 101th birth as part of punishment. The details of Protective Fate are available in Part 2 of the web site.
Though the Living (Food) Energy Law for all Living Creatures are set by GOD as All Creatures depend on Each Other for Food and Enjoyments, it is established that such dependence are for beautifying this Universe, and it  should create only LOVE and Not brutal thoughts/words/deeds. 
The knowledge of 1 or 2 Births as Cow and/or Ox during the 100 Human Births settles the issue.  Cow / Ox thread worn by Human beings : In every Creation Cycle, after the Opening of Maya, serious measures get established for highlighting the Cow/Ox birth.
While teaching & learning such lessons in Divine Science (Theology), Teachers as well as Students are to wear a thread connecting his neck and hands. This thread represents the rope we place on Cows / Ox ; it is a common thread, and not to be worn as a ritual.
Those who wear the Divine Thread shall care the Cow & Oxen Divinely. 
O, man, the rope you use to tie up the Cows/Bulls
 will fall on you as well , Take care!
This message is conveyed by the use of the Divine Thread. The people living as High
Castes, wearing different threads, shall throw away their present foolish-threads as they don't know what thread stand for.
Man will/should refrain from Cow / Ox Slaughter on his own. No Ban. No Law allowed as per MahaaVedam. The
Government must not overact in the matter. All People should enjoy Freedom to look after and/or to kill Cows
& Oxen. Let all people in the Universe refrain from killing cows & instead look after on their own. The Divine
Punishments are always with Love. People presently not eating Meat should not feel better than who eat.
As long as they do not know of their pre-births, ego will bring sin. Many People eating flesh now may have crossed many births and nearing their Final Evolution, and superior to many. Indeed, GOD punishes, but it is with Love. For example, all human beings need to avail One Birth in handicapped status in order that people recognize the importance of the Supremely created body organs awarded to them instead of treating them vague. A person may be handicapped as part of Divine punishment too. The handicap in one person can be thus as part of (1) the 1 general handicapped birth, (2) Divine Punishment, (3) the 1 general handicapped birth associated with Divine Punishment. The situation makes people not to find fault with and/or curse/condemn the handicapped persons: you may also have to undergo handicap during this life or future births, you don't know your handicapped-birth is over or not. There is Beauty in every Handicap too.

Periodical Decaying of Scientific Facts : The style of living in the two parts of Creation Cycle make differences.
As per the remains of the Past Creation Cycle, a few Hindus try to stop killing Cows and Oxen. To remind the Cow/Ox birth ;
and to respect the high values, people conducted Cow & Ox -Idol worship
during Celebrations in Temples, etc. Still continuing. But the real reasons missed. The Arabians were also worshipping cow-idols before Mohammed preached the Islam. It was also in connection with the Remains of the Past Creation Cycle. It is natural that the reasons get missed in the long run and people with outer thoughts argue unnecessarily and make matters worse. After the Opening of Maaya, in every Creation Cycle, the Arabians also start making idols to remind people about the Cow/Ox birth. Another Mohammed may demolish them in the Next Creation Cycle !  Those idols were / are NOT for worshipping ; but to remind people of the different lessons in MahaaVedam (the Supreme Science).
Since the Opening of Maya will occur soon, please refrain from vague talks /discussions on the subject. 

GOD blesses the Second Part @ GOD's Single Servant with the Divine/Scientific name ParamaSivan; and with other
 names such as the Supreme Servant (MahaaDaasan), Cryst, Real Mohammed, Isa, Shaasthraayudhan, MahaaNaraSimham, etc.
GOD has entrusted him with many Super Powers too, though they will all be activated only at the Right Time decided by GOD.
Since GOD has blessed him as the Representative of GOD, his figure would represent the Complete Universe as well as the
different/infinite characteristics of GOD. For example, GOD blesses him to carry the short forms of Moon & Star lighting
on his left forehead and/or on top of the left portion of hair, and with a 3rd eye in the middle of his forehead between the
2 eyes. GOD blesses the Symbol of Moon to serve as the Real Moon; the Star is to inform that it is the Next & Final
Stage of Creatures and GOD blesses the Star position to Creatures only through ParamaSivan; and the 3rd eye to
create everything in the Universe including the Sun.  The Sivan in Hinduism doest not have the Star on his head,
 he is only a representative of  ParamaSivan in the 1st MahaaKaalaChakram which ended 4500 years before.
MahaaDevi blesses ParamaSivan with Super Powers and binds his Neck as per the Omkaara Science of
   of Justice with a Serpent able to end him if he acts against the will and wish of GOD, the Supreme Power.
Milk flows from the top-hairs of ParamaSivan, the water/river was with Sivan. MahaaDevi blesses him
to appear with half portion of MahaaDevi proving that GOD is neither man nor woman. Etc. Etc. Etc.
GOD's Blessing allows the Writer to introduce self as the Supreme Servant ParamaSivan.

GOD has blessed ParamaSivan to live on Earth in the present Creation Cycle with many human forms. GOD sent him as Cryst to eliminate
an Angel who developed like the King of Evils in the past MahaaKaala Chakram (1000 Crores of years). That Evilly Angel made the biggest mistake/sin to try to become God, and he is ignorantly considered in Hinduism as a GOD called Naaraayanan (Vishnu).
GOD has blessed the evilly Naarayanan and his evilly Avataar 'Krishnan' to reborn presently on earth, the Naarayanan lives by
begging GOD to pardon (and punish) his various sins. His sins are too big and the details are available in the web site pages.
GOD has sent again the Cryst @ Isa @ the Real Mohammed @ MahaaDaasan @ SamhaaraDevan @ ParamaSivan.

BRAHMAM has established the following the Power Set-Up for the 2 Parts :
It is to be understood first that the BRAHMAM part always rest with the 1st Part,
giving the Clear-cut information that 'a' or any number of Universes created from/by BRAHMAM (GOD)
do not limit the Omnipotent GOD, and that the Proportions of Power Set-up is (almost) Invalid when BRAHMAM
would remain Separate from the Universe (Jagath).
Oh GOD, it is difficult for me too to express the message/content, please pardon me, your most obedient / Supreme servant for the errors in the following style of presentation :  BRAHMAM develops MAAYA into a Power-Figure 100, and that 100 is divided into 2 parts, the 2nd Part receives a Power-Figure of 30 out of the said 100, whereas the 1st Part would appear/seem to be as 70, but in fact remains as 100 +.  Since BRAHMAM enters in the 1st Part, the First Part becomes the Supreme Mother of the Universe = GOD = MahaaShakthi = Supreme Power. The 2nd Part always prays to the 1st Part to Bless him always as the Super-most Obedient Servant = MahaaDaasan; his prayers & activities are in accordance with the Knowledge awarded to him; the BRAHMAM awards/accepts his prayers, but continues to bless / award him with the Titles ' ParamaSivan', and 'SamharaDevan'.
In addition to the Power-Figure of 30 awarded to ParamaSivan, BRAHMAM  blesses ParamaSivan with the following Power-Figures from the 70 kept by the First Part :
MahaaDevi's Legs carry ParamaSivan's Legs with a proportion of 10/10 in the Left Leg, and 5/10 in the Right Leg, totaling 15. MahaaDevi blesses ParamaSivan to have MahaaDevi's Heart = Omkaram = 20/20 = 20 (?). MahaaDevi's Right Hand (the Blessing Hand) is also awarded to ParamaSivan = 10/10 = 10 . .................................................
I forgot the awarded Power Calculation Table. MahaaDevi awards ParamaSivan with many Supreme Powers ............... and
 MahaaDevi Bless his Neck tied up by the Omkara-Serpent to the Omkara/Supreme Science of Justice. MahaaDevi has
blessed me a lot.....I write these words with crying joy. MAHAADEVI places MahaaDaasan, the Supreme Servant
in the Highest Position. The Power Set-up has been established to build him as the Representative of GOD
in Physical Body Terms too. It was said that MahaaDevi's Legs carry  ParamaSivan's Legs with a
proportion of 10/10 in the Left Leg, and 5/10 in the Right Leg. That is, ParamaSivan is projected
in the Front, and MahaaDevi contains him, placing also the Supreme Heart in his Body.
MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe blessing ParamaSivan with a/the
Super Figure thus give the Information that the Set-up of the Universe exposed
on his Body are in fact of the Supreme Mother; appearing thru her
 Supreme Servant (MahaaDaasan), ParamaSivan.


Details of everything mentioned above and all about GOD and the Universe are available in English & Malayalam languages in the site pages (www.omsathyam.com) downloadable at Free of Cost.

GOD is Scientific, Not Religious.
All People Breathe Air, Drink Water, Eat Food, Enjoy and/or Suffer same kind of Happiness and/or Sorrow, etc irrespective of their Religious/Caste differences. The Universe including Creatures are Created & Protected by Single GOD.

Believe in SATHYAM  (TRUTH), & Live by SATHYAM  (TRUTH).

CONTENTS  of the Supreme Divine WhatsApp Mobile Phone Works in February-March 2015
Please Click Here to open the separate page containing the following topics : 
The True  MAHAAVEDAM (Supreme Science)  Resurrected.
The MahaaVedam swallows Present Science & Religions.

All Crucial Problems on Earth will soon be solved Peacefully & Scientifically.
Supreme Science in Malayalam
Supreme Science in English
MAHAAGRANDHAM
Supreme E-Book  to be followed upon Godly Revolution  by OM in English & Malayalam
The Supreme Science (MahaaVedam ) Works in Malayalam are continuing ... ParamaSivan /13.04.2018
The English Version is not updated after Jan.2008
GOD=SUPREME MOTHER OF THE UNIVERSE HAS ARRIVED !
MEDIA / MEDIA MEN SHALL TAKE CARE THAT
BADSHA's  PHOTOGRAPHS NOT PUBLISHED.
 
Answers to General Questions/Problems are mostly available in the website.
If not found, please write to
omsathyam@gmail.com
. Replying : If GOD wills. 
Any Person, Publications, Governments, Courts, etc may publicize the Contents of the Web site partly or fully, in Newspapers,
TV, Booklet, etc in Public Interest.  GOD Bless All Creatures in the Universe with Truth, Duties & Virtues, and Justice.

  `

Godly Advices to All People on Earth, detailing OM Sounding, in English & Malayalam languages  
Constitution, Court, Emblem, Flag, National Anthem in All Countries are Evilly.
 NO TAXES ALLOWED BY GOD as per VEDAS e.g. Panchayat Building Tax
പീഢനം, വധം, എന്നീ നീച-പ്രവൃത്തികളുടെ മേലുള്ള മാനുഷിക നീതിയും, ദൈവീക നീതിയും.
Justice to Babies, Children, Women, etc being tortured and/or killed.
FAMILY LIFE IS GODLY; but Less People know the Meaning of Family
Godly / Scientific Explanation for Burial of Dead Body
Supreme E-Book to be followed during Godly Revolution by OM in English & Malayalam Published 24.08.2017
Supreme Justice GOD : OM, Omkaram, Omkara Science of Justice, etc. Man can't do Justice.
Supreme Science proves GOD's Existence, Man to qualify for enjoying Scientific Pleasures, etc in English & Malayalam
Scientific Purification from Godly Revolution Of Sabarimala & all Temples, Mosques, Churches On Earth.
OM  Sanaathana Dharmam = Universe (Proved).  OM  ShivaLingham=Sky Proved in English & Malayalam OM
Concise Supreme Science, proves GOD's Existence & Reveals Godly Revolution, Emergencies in English & Malayalam.
  
Godly Notice to Governments in India & All Countries, and to All People on Earth.    
മാനുഷിക ആനന്ദങ്ങൾ Human Pleasures : ഭക്ഷണം 40 അളവ്, തൊഴിൽ 20, ദാനം 5, ഭക്തി 5,
 ദാസ്യം 5, വാത്സല്ല്യം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്കാരം 5, കാമം 25;

ദൈവ ആനന്ദങ്ങൾ : മഹാദാസ്യം 30 അളവ്  മഹാവാത്സല്ല്യം 35 അളവ് Supreme Godly Love
ദൈവീകവും മാനുഷികവുമായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുന്നു.
Godly Notice to Governments in India & All Countries, and to All People on Earth.    
 മനുഷ്യൻ   MAN
ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ഭൂമി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. 'വിശേഷ ബുദ്ധികളെ' ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതു നിമിത്തം 'സ്വകാര്യം, പൊതുകാര്യം' എന്നിവയുടെ അർത്ഥംപോലും മനുഷ്യന് അറിയാത്തതാണ് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ 'മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ-പൗരത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ധാർമ്മികഅധഃപതനങ്ങൾക്കും' മുഖ്യകാരണം